Hỏi - Đáp về phí và lệ phí

Hỏi: Cho biết Luật phí và lệ phí có hiệu lực khi nào và thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh, thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đáp: Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 và thay thế Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001.

- Thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh quy định như sau:

+ Trình HĐND tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

+ Tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện thu phí, lệ phí ở địa phương với cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền và HĐND tỉnh.

+ Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trước khi đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

- Thẩm quyền của HĐND tỉnh:

+ Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

+ Xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

Hỏi: Phí và lệ phí hiểu như thế nào?

Đáp: Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này.

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.