Hỏi - Đáp về phí và lệ phí

Hỏi: Đối tượng nào được miễn, giảm phí, lệ phí?

Đáp: Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm quy định như thế nào?

Đáp: Các hành vi nghiêm cấm bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các loại phí, lệ phí; Thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật; Trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Theo Danh mục của Luật phí và lệ phí ban hành bao nhiêu phí, lệ phí, trong đó giao cho HĐND tỉnh quy định bao nhiêu?

Đáp: Danh mục của Luật phí và lệ phí ban hành 215 phí, 110 lệ phí và 17 tên phí chuyển thành tên dịch vụ. Trong 215 phí thì giao cho HĐND tỉnh quy định 20 phí còn trong 110 lệ phí thì giao cho HĐND tỉnh quy định có 07 lệ phí, còn lại hầu hết giao cho Bộ Tài chính quy định còn một sô ít giao cho Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.