Giải đáp pháp luật

(NTO) Cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình gồm những cơ quan nào?

- Trả lời: Theo quy định tại Điều 35 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình gồm:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

- UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

- Hằng năm, trong báo cáo của UBND cấp xã trước HĐND cùng cấp về tình hình kinh tế-xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thì bị xử lý như thế nào?

- Trả lời: Theo quy định tại Điều 42 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

- Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu hình sự; nếu gây thiệt hại thì bị bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý hành chính theo quy định của Khoản 1, Điều này thì bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục.

- Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.