Hỏi - đáp luật đấu giá tài sản năm 2016

Hỏi: Để trở thành đấu giá viên cần tiêu chuẩn gì? Có đào tạo nghề đấu giá không?

Đáp: Để trở thành đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng (03 ngành này mới được bổ sung);

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Có quy định về đào tạo nghề đấu giá:

1. Người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Luật này, có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá.

2. Thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng (NĐ 17 là 03 tháng). Người hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá được cơ sở đào tạo nghề đấu giá cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

Hỏi: Người được miễn đào tạo nghề đấu giá?

Đáp: Người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên (bỏ Giáo sư, Phó giáo sư, Thạc sỹ Luật, Tiến sỹ kinh tế của NĐ17 quy định); Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên (bỏ điều tra viên).