Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là Thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng quyết định thành lập theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 1/7/2010.

Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình; chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo xây dựng đề án triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới...

Nguồn www.chinhphu.vn