Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 12/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1612/UBND-VXNV gởi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Văn bản nêu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo nội dung tại khoản 1, khoản 5 của Công điện số 33/CĐ-TTg nêu trên và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1051/UBND-VXNV ngày 11/3/2024 về thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của đơn vị không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường giám sát an ninh mạng. Ảnh: Văn Nỷ

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, thực hiện và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng. Bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin; bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 33/CĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.