Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Từ năm 2021 đến nay, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Cấp ủy, TCĐ các cấp và đảng viên (ĐV) trong toàn Đảng bộ tỉnh đã nhận thức đầy đủ, sâu kỹ hơn về công tác xây dựng Đảng; chú trọng hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và đội ngũ ĐV; tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Cấp ủy, TCĐ các cấp chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐV, nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phù hợp; chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nắm bắt tình hình dư luận xã hội; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống địa phương; duy trì, nâng cao chất lượng công tác truyền thông giúp người dân nắm bắt thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước...

Chi bộ khu phố 3, Đảng bộ phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm)
kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Các cấp ủy, TCĐ phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của trung ương về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Qua 5 năm triển khai, tỉnh ta đã hoàn thành các mục tiêu: Sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, khu phố chưa đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo mục tiêu đề ra.

Công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và công tác ĐV luôn được quan tâm. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các TCCSĐ; chỉ đạo hoàn thành việc chuyển giao TCĐ và ĐV theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về TCĐ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Công tác phát triển ĐV mới hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được đổi mới, tổ chức thực hiện đúng phương châm, quy trình, quy định, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và nâng chất lượng ĐV, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, sát đối tượng, sát cơ sở. Tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành lan tỏa từ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến các cấp ủy, TCĐ, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được bồi đắp... góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng năm 2024 và từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và 5 năm (2021-2025), đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề nghị cấp ủy, TCĐ các cấp chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, dân vận; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới...