Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm: Tổng kết Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Ngày 13/3, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33). Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đã đạt được nhiều kết quả góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Các cấp ủy, chính quyền quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về văn hóa; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng... xây dựng văn hóa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, trọng tâm là xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách, phẩm chất, phù hợp xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai rộng khắp, được cán bộ, nhân dân hưởng ứng, tạo đồng thuận xã hội. Công tác xã hội hóa về đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, hành vi thiếu văn hóa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khơi dậy, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương, dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh, con người Phan Rang - Tháp Chàm văn minh, thân thiện, nghĩa tình, có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng thời kỳ phát triển quê hương, đất nước. Hiện 20% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; 100% thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 71% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 80% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới...

Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn hóa, con người Tp. Phan Rang - Tháp Chàm phát triển toàn diện, lối sống tốt đẹp đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước mắt phấn đấu đến năm 2025, 100% khu phố, thôn được công nhận khu phố, thôn văn hóa; 98% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 45% dân số tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên...