Công an tỉnh: Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

Ngày 5/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2024.

Năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiên nghiêm túc, hiệu quả công tác KTGS theo chương trình công tác đã ban hành; quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác KTGS; qua đó quá trình thực hiện đảm bảo đầy đủ, toàn diện, phù hợp về nội dung, đối tượng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy các cấp; đối tượng giám sát ngày càng mở rộng, chất lượng kiểm tra đi vào chiều sâu, gắn kiểm tra, giám sát tập thể với người đứng đầu và cấp ủy viên. Qua đó đã từng bước nâng cao chất lượng các cuộc KTGS, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, phòng ngừa vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy để thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác KTGS; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cũng như quy định, quy trình về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời; chủ động nắm bắt tư tưởng, tình hình tại cơ sở để kịp thời xử lý, phòng ngừa vi phạm; thường xuyên quan tâm, phối hợp với Ủy ban kiểm tra các cấp để kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác KTGS, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ các cấp đề ra.

Tại hội nghị lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Đảng ủy Công an tỉnh.