Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, “tăng tốc” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, định hướng lớn năm 2024.

* Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong năm 2023?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài cũng như nội tại bên trong của tỉnh. Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và dự báo từ trước diễn biến tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của địa phương; cùng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, qua đó đạt được kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực, có 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế chuyển biến tích cực và tăng khá, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, kinh tế - xã hội tỉnh duy trì ổn định và tăng trưởng khá, GRDP bình quân tăng 9,40%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm của toàn quốc ước đạt 5,44%; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ước đạt 6,19%); quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 1,5 lần so năm 2020, bằng 78,9% mục tiêu đề ra. Điều này khẳng định sự nỗ lực, cố gắng lớn trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch, năng lượng, công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được tăng cường; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh; cải cách hành chính đạt hiệu quả.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: P.N

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện quan trọng, nhất là tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023 thành công, tạo lan tỏa tốt và mang lại hiệu quả tích cực. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp an toàn, đạt kết quả tốt.

Những kết quả mà Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh đạt được trong năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, cố gắng, nỗ lực của toàn đảng bộ và sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân trong tỉnh; tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong xã hội để Ninh Thuận bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức học tập, quán triệt; kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương để triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân.

* Phóng viên: Năm 2024 được tỉnh xác định là năm “tăng tốc”, đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tỉnh đề ra các mục tiêu chính phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11-12%; tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 39-40%; kinh tế biển chiếm 42% GRDP; kinh tế số chiếm 12% GRDP. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.900 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm từ 1,5-2% (huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%); 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; kết nạp từ 800 đảng viên mới trở lên; 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: Tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, xây dựng ý chí khát vọng đưa Ninh Thuận phát triển; quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng, gắn với đấu tranh các thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Cơ sở hạ tầng Tp.Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng được đầu tư, phát triển theo hướng đô thị thông minh, hiện đại. Ảnh: Văn Nỷ

Triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030. Chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; về kê khai tài sản, thu nhập.

Chú trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tốt vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Về phát triển kinh tế: Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng; hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực trọng điểm, đột phá, còn dư địa gắn phát triển các động lực tăng trưởng mới. Thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách; triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh, tổ chức thực hiện các ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đúng quy định pháp luật. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng trọng điểm, cấp bách kết nối, liên vùng. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%. Thu hút hiệu quả đầu tư của các thành phần kinh tế; tăng cường xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án: Cảng hàng không Thành Sơn, cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 2; các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các dự án công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; dự án thủy điện tích năng, hạ tầng truyền tải điện, khu công nghiệp; chú trọng thu hút đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, thủy điện tích năng, tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối, nhà máy sản xuất hydrogen,... Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ khai thác “biển xa”, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; tiếp tục xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm tôm giống chất lượng cao của cả nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường quản lý rừng, sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phục hồi các hệ sinh thái.

Tập trung phát triển kinh tế đô thị, xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng; tiến độ một số khu đô thị mới, khu dân cư; phát triển mạnh thị trường bất động sản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách, quy mô lớn.

Bảo tàng tỉnh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử tỉnh nhà. Ảnh: Văn Nỷ

Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện gắn với rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và nâng chất lượng giáo dục các cấp học. Nâng chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số. Tiếp tục thực hiện tốt công tác về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú trọng chính sách người có công, trợ giúp xã hội; liên kết đào tạo nghề gắn với phát triển doanh nghiệp. Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

* Phóng viên: Nhân dịp đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thông điệp gì gửi đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Dự báo tình hình trong năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đặt ra là rất lớn. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp, chủ động hơn, đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ hơn, tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, cơ hội phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh nhà và con em Ninh Thuận đang sinh sống, học tập, công tác ở trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp đón Tết vui tươi, bình an, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành cho Báo Ninh Thuận cuộc phỏng vấn này.