Tin tổng hợp

* Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, từ đầu nhiệm đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 782 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, các hội, đoàn thể cơ sở cho 58.340 học viên; trong đó có 14 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 825 học viên và 20 lớp trung cấp lý luận chính trị với 1.347 học viên. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu sâu kỹ về chủ nghĩa Mác-Lênin; các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Văn kiện Đại hội của Đảng; thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và trong tỉnh, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước... qua đó đã cung cấp những thông tin bổ ích, giúp các học viên liên hệ giữa lý luận với thực tiễn công tác. Ngoài ra, đã mở các lớp thông tin thời sự, nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của Tỉnh; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong hoạt động đối ngoại và vấn đề Biển Đông… góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực và cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp ủy Đảng đã tích cực, khẩn trương tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến nay, đã có 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” với 17.805/18.396 số cán bộ, đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt, đạt tỷ lệ 96,8%. Qua đợt sinh hoạt chính trị, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” được nâng lên; nhận diện rõ hơn, đầy đủ hơn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; tự kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân; từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.