Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Ngày 12/3, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV” và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, Tỉnh ủy bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy khối báo cáo Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”; Quy định số 137- QĐ/TW ngày 1/12/ 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 4/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 2/1/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 29/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị.

Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo Chuyên đề năm 2024 tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với mục đích quán triệt các nội dung cơ bản của các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của trung ương và của Tỉnh ủy tới cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối. Trên cơ sở đó định hướng cấp ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của trung ương, Tỉnh ủy bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.