Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

Ngày 16/3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tọa đàm trực tuyến về “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ (CB) trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ CB trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” với các nội dung: Về quan điểm, chủ trương của Đảng; văn bản pháp luật; tình hình chung; kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm. Qua đó, giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác CB, nhất là đội ngũ CB trẻ, CB Đoàn.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác CB trẻ, công tác CB Đoàn được các đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp mới, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể liên quan đến CB trẻ và công tác CB trẻ đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW, từ đó xây dựng, phát triển đội ngũ CB trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.