Thuận Nam vươn mình chào xuân mới

Đón chào năm mới Quý Mão 2023 với những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và những “chuyển mình” đáng kể của đời sống nhân dân địa phương, huyện Thuận Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo để tiến vững chắc trên con đường phát triển ngày một giàu đẹp, văn minh.

Nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một. Ảnh: P.N

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là trong năm 2022 với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự quản lý, điều hành có hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền trong huyện, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, huyện Thuận Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, với 12/12 chỉ tiêu hoàn thành góp phần tạo động lực mới cho phát triển KT-XH địa phương. Trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.400 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch (KH); thu ngân sách nhà nước 85 tỷ đồng, đạt 104% dự toán HĐND huyện giao và đạt 113% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người 39,5 triệu đồng, cao hơn mức chỉ tiêu đề ra 1 triệu đồng. Sản xuất nông, lâm, thủy sản được duy trì hiệu quả, thúc đẩy nâng cao thu nhập của người dân. Theo thống kê, tổng diện tích gieo trồng năm 2022 toàn huyện ước đạt 5.347 ha/5.000 ha, đạt 107% so KH năm và tăng 6% so cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 20.526 tấn/18.230 tấn, đạt 113% và tăng 27% so cùng kỳ; diện tích chuyển đổi cây trồng 271,5 ha/319 ha, đạt 85,1% so với KH tỉnh giao; diện tích sản xuất lúa cánh đồng lớn 601,5 ha/1.010 hộ. Sản lượng khai thác hải sản của huyện cũng tăng cao hơn năm trước với khoảng 82.521 tấn hải sản các loại, đạt 105% so KH, tăng 3% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước khoảng 4.300 tấn, đạt 110% so KH năm và tăng 20% so cùng kỳ. Sản lượng sản xuất tôm giống 2.000 triệu con/2.100 triệu con, đạt 95% so với KH năm và tăng 23% so cùng kỳ. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn huyện khoảng 113.510 con; tỷ lệ phát triển đàn đạt 114% KH năm và tăng 13% so cùng kỳ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định và phát triển tốt hơn trong những tháng cuối năm, giá trị sản xuất công nghiệp đến nay ước đạt 5.090 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế cá thể ước đạt 390 tỷ đồng, tăng 29,91% so với năm 2021.

Trung tâm huyện Thuận Nam. Ảnh: V.N

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các địa phương trong huyện cũng nỗ lực quyết tâm cao trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao. Từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, kết quả trong năm 2022, xã Nhị Hà đã xây dựng thành công NTM và xã Cà Ná được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 6 xã và bình quân các xã đạt 18 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Bên cạnh đó, để thúc đẩy nông nghiệp - nông thôn - nông dân phát triển toàn diện, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường quản lý hoạt động các hợp tác xã, tiếp tục duy trì, củng cố phát triển tổ đội đoàn kết đánh bắt thủy sản; theo dõi, hướng dẫn 30 mô hình trang trại (12 trang trại trồng trọt, 10 trang trại chăn nuôi, 8 trang trại tổng hợp) hoạt động hiệu quả, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn 5 chủ thể với 11 sản phẩm hoàn thiện thủ tục trình tỉnh công nhận sản phẩm OCOP.

Thu hoạch muối tại Công ty Cổ phần Sản xuất & Chế biến Muối BIM. Ảnh: Anh Tuấn

Là địa phương “trọng điểm” của vùng kinh tế phía Nam của tỉnh, huyện Thuận Nam đã và đang triển khai thực hiện 11 dự án trên các lĩnh vực phục vụ phát triển hạ tầng KT-XH. Đồng thời tập trung tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và quản lý đất đai; tổ chức lấy ý kiến đối với các quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị và kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, các dự án đô thị mới, khu dân cư mới, tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư. Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo công khai, công bằng, đúng luật. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có kết quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Phát huy được vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng được nhiều mô hình mới, xuất hiện nhiều cách làm hay trên các lĩnh vực của đời sống KT-XH, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Ngư dân huyện Thuận Nam được mùa cá. Ảnh: V.N

Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy, nhìn nhận: Những kết quả đạt được nêu trên chính là nền tảng quan trọng và là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục đoàn kết, sáng tạo trên con đường dựng xây và phát triển, kiên trì thực hiện quan điểm phát triển, tranh thủ ngoại lực, huy động, sử dụng có hiệu quả nội lực; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, xây dựng NTM, NTM nâng cao gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong khí thế phấn khởi chào đón mùa xuân mới, toàn Đảng bộ nêu cao quyết tâm chính trị, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.