Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương vững chắc

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI), Chương trình hành động số 238-CTr/TU ngày 21/1/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan quán triệt sâu kỹ, tiến hành đồng bộ, toàn diện quan điểm, chủ trương, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết, chương trình hành động đã đề ra. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; lãnh đạo việc kết hợp quốc phòng, an ninh (QP-AN) với kinh tế, kinh tế với QP-AN; việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng... Trong đó đặc biệt chú trọng tham mưu lãnh đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, tiến tới hiện đại.

Một buổi khảo sát địa hình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chương trình hành động số 238-CTr/TU của Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu quân khu, Bộ Quốc phòng đầu tư dự án tuyến đường quốc phòng ven biển (từ Phú Thọ đi Sơn Hải) dài 14,2 km, kinh phí trên 15 tỷ đồng. Tham mưu địa phương bố trí ngân sách xây dựng 1 công trình phòng thủ, 2 công trình chiến đấu; xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện; sửa chữa, bảo dưỡng doanh trại, kho tàng; mua sắm quân trang dân quân tự vệ, quân trang, dụng cụ cấp dưỡng tiểu đoàn dự bị động viên; đào tạo sĩ quan dự bị, chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; nâng cấp, bảo dưỡng xe thiết giáp, mua sắm phương tiện các loại... và bảo đảm cho hoạt động thường xuyên với tổng kinh phí trên 850 tỷ đồng. Hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng hệ thống công trình quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) giai đoạn 2015-2030, hệ thống công trình phòng thủ ven biển giai đoạn 2017-2025. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp đạt 100% chỉ tiêu với 29.990 lượt người. Tuyển chọn, gọi 10.652 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức 228 cuộc diễn tập ở các cấp, trong đó có 1 cuộc diễn tập KVPT tỉnh, 15 lượt diễn tập KVPT cấp huyện, 130 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Các sở, ngành xây dựng hệ thống văn kiện bảo đảm cho năm đầu chiến tranh; phối hợp kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn; quản lý chặt chẽ nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Các huyện, thành phố đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện, doanh trại Ban CHQS huyện, nhà làm việc kết hợp nhà trực Ban CHQS cấp xã với tổng kinh phí 50,787 tỷ đồng...

Những năm tới, với quan điểm tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược an ninh mạng quốc gia đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định nhiều nội dung, biện pháp khả thi, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại; chủ động góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.