Đảng ủy quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 19-10, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí là đảng ủy viên quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.

Hội nghị được nghe những nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị…Qua hội nghị giúp cho đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp nắm vững nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.