Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 năm 2022

Ngày 28/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 năm 2022 cho 86 học viên là trưởng, phó phòng của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập, bồi dưỡng 7 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 năm 2022 tại Trường Chính trị tỉnh.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên những quan điểm của Đảng, Nhà nước về QP-AN, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố QP-AN trong tình hình mới. Trên cơ sở những kiến thức được bồi dưỡng các học viên vận dụng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN theo cương vị công tác, phù hợp với tình hình của địa phương, ngành, đơn vị, cơ quan.