Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Ngày 26-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị được quán triệt, học tập những nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Nghị quyết số 18-NQ/TW); Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Qua đó, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và LLVT tỉnh, kịp thời đưa nghị quyết vào cuộc sống.