Mùa vàng Tân Mỹ

Tân Mỹ, ơi Tân Mỹ

Lòng hồ nước mênh mang.

Mừng công trình thế kỷ

Reo vui những mùa vàng!

Nước ngược dòng Sông Cái

Tưới ruộng đồng Bác Ái.

Nước xuôi về Phan Rang

Vườn nho treo chật trái.

Lúa hè thu giống mới

Gié cong tròn chín tới.

Dòng kênh xanh nước đầy

Mẹ cười lòng khấp khởi!

Nước tưới vùng đất khát

Hạt nẩy mầm sinh sôi.

Bản làng vui khúc hát

Mùa vàng Tân Mỹ ơi!