Hội thảo nâng cao chất lượng tác phẩm văn học

Ngày 17/6, Chi hội Văn học thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng tác phẩm văn học. Tham dự hội thảo có trên 35 đại biểu là những người hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, phê bình văn học trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh quán triệt hội viên nỗ lực tham gia hoạt động sáng tác nhiều tác phẩm mới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương trong tình hình mới. Mỗi hội viên tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa tư tưởng của Bác vào tác phẩm văn học nghệ thuật. Tập trung triển khai đưa tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao chất lượng sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo nâng cao chất lượng tác phẩm văn học.

Các nhà thơ, các nhà nghiên cứu, phê bình văn học chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sáng tác văn học bảo đảm bảo đảm nội dung tư tưởng và nghệ thuật phản ánh đa dạng đời sống kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh ở các địa phương trong tỉnh. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm Văn Nghệ Ninh Thuận, giới thiệu các sáng tác mới của hội viên đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương.