Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng

Ngày 2-4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 20-10-2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”; Kế hoạch số 146 KH/TU ngày 11-3-2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36 KL/TW ngày 6-9-2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị.

Qua phổ biến, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ và Nhân dân trên địa bàn đóng quân nắm vững các quy định của Đảng, từ đó góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.