Triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ

(NTO) Ngày 25-9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4128/UBND-VXNV triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ về việc Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội; xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Phối hợp với các đơn vị, địa phương quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nếp sống văn minh trong quá trình tổ chức lễ hội. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội theo thẩm quyền...

UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 5-12-2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận nội dung đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội quy mô các cấp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động lễ hội tại địa phương.