Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng giáp ranh

(NTO) Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 19-9, UBND tỉnh đã có Công văn số 4022/UBND-NC về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) vùng giáp ranh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh; các huyện, thành ủy, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT vùng giáp ranh; trọng tâm là thực hiện nghiêm Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND ngày 12-6-2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT vùng giáp ranh trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 377/TB-VPUB ngày 18-10-2016 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT vùng giáp ranh (giai đoạn 2006-2016). Tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, địa phương chậm xây dựng và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT ở vùng giáp ranh theo quy định; chưa thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để trao đổi, nắm thông tin giữa các bên liên quan.

Đồng thời, có biện pháp tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp ở cơ sở để đi vào nền nếp, thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh...