Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

(NTO) Ngày 20-9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”.

Theo kế hoạch, Tuần lễ được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 1 đến ngày 7-10-2018. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động với nội dung, hình thức phong phú như: thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng... Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020”; kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ.