Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Họp đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử

Ngày 2-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 (UBBC tỉnh) tổ chức họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo UBBC tỉnh, đến nay công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBBC tỉnh quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, UBBC các cấp đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Quy chế hoạt động của UBBC; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh gửi thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét ấn định. Công tác hiệp thương dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện đảm bảo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được chú trọng.

Tại cuộc họp, UBBC tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, từ nay đến trước ngày 19-3-2021, tiếp tục kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 2. UBBC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; in ấn tài liệu, chuẩn bị vật dụng bầu cử… tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đề nghị các thành viên UBBC tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện, thành phố. Các tổ giúp việc UBBC tỉnh cần tiếp tục duy trì trực thường xuyên, nghiêm túc để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung phục vụ tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; tổ chức tốt các hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kinh phí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-9 trên địa bàn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế. 

n Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban An ninh và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc UBBC Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch đảm báo an ninh trật tự cuộc bầu cử. Tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu Công an tỉnh-Cơ quan thường trực và các thành viên Tiểu ban cần bám sát các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh và tiểu ban để xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; tài liệu, nơi tổ chức hiệp thương, nơi tiếp xúc cử tri, nơi làm việc của tổ bầu cử; ban bầu cử, hội đồng bầu cử; nơi niêm yết các danh sách đại biểu ứng cử, danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu và các khu vực, địa bàn liên quan đến công tác bầu cử...