Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18-2-2021, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đã ký ban hành Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết nêu rõ, tổng số đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 là 50 đại biểu, gồm 12 đơn vị bầu cử; trong đó có 7 đơn vị được bầu 5 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu. Cụ thể:

- Đơn vị bầu cử số 1: 7 xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Sơn: Tân Sơn, Lương Sơn, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Hoà Sơn, Quảng Sơn và Ma Nới được bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2: 9 xã thuộc huyện Bác Ái và xã Phước Chiến thuộc huyện Thuận Bắc bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3: 5 xã thuộc huyện Thuận Bắc: Bắc Phong, Bắc Sơn, Phước Kháng, Lợi Hải, Công Hải bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4: 5 xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hải: Tân Hải, Hộ Hải, Xuân Hải, Phương Hải, Khánh Hải bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5: 4 xã thuộc huyện Ninh Hải: Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6: 4 phường thuộc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (Bảo An, Đô Vinh, Phước Mỹ, Phủ Hà) và xã Nhơn Sơn thuộc huyện Ninh Sơn bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 7: 8 phường thuộc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Kinh Dinh, Mỹ Hương, Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Hải, Thanh Sơn, Đài Sơn, Mỹ Bình bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 8: 4 phường, xã thuộc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đông Hải, Mỹ Đông, Văn Hải và xã Thành Hải bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 9: 3 xã thuộc huyện Ninh Phước: Phước Vinh, Phước Thái, Phước Hữu bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 10: 4 xã thuộc huyện Ninh Phước: Phước Thuận, An Hải, Phước Hậu, Phước Sơn bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 11: 2 xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Phước: Phước Hải, Phước Dân bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 12: 8 xã thuộc huyện Thuận Nam bầu 5 đại biểu.