Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19-2-2021, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã ký ban hành Thông báo số 09/TB-UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25-6-2015 và các biểu mẫu kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18-1-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Cụ thể:

1. Thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

- Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (theo mẫu 01/HĐBC-QH);

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (theo mẫu 02/HĐBC-QH) có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

- Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (theo mẫu 03/HĐBC-QH);

- 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt);

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (theo mẫu 04/HĐBC-QH).

2. Thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

- Đơn ứng cử đại biểu HĐND (theo mẫu 06/HĐBC-HĐND);

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu HĐND (theo mẫu 07/HĐBC-HĐND) có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

- Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử HĐND (theo mẫu 08/HĐBC-HĐND);

- 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt);

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu HĐND (theo mẫu 09/HĐBC-HĐND).

II. Việc nộp và nhận hồ sơ ứng cử:

1. Việc nộp hồ sơ ứng cử:

a) Đại biểu Quốc hội:

- Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng Bầu cử quốc gia (qua Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội);

- Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận (qua Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận - Cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh: địa chỉ số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận);

b) Đại biểu HĐND: Người ứng cử đại biểu HĐND nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

- Đối với cấp tỉnh: Nộp hồ sơ tại Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận (qua Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận - Cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh: địa chỉ số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Giao Sở Nội vụ bố trí bộ phận chuyên môn để tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

- Đối với cấp huyện: Nộp hồ sơ tại cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử huyện, thành phố (Phòng Nội vụ huyện, thành phố).

- Đối với cấp xã: Nộp hồ sơ tại cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử cấp xã (UBND xã, phường, thị trấn).

2. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22-2-2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14-3-2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13-3-2021 và Chủ nhật, ngày 14-3-2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp vẫn cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

3. Trách nhiệm của người được phân công nhận hồ sơ ứng cử:

a) Người nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ứng cử và lập giấy biên nhận theo mẫu số 05/HĐBC-QH (đối với trường hợp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội) hoặc mẫu số 10/HĐBC-HĐND (đối với trường hợp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND).

b) Sau khi tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ứng cử, Ủy ban Bầu cử các cấp có trách nhiệm chuyển hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương theo quy định.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền:

a) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận tăng cường thời lượng phát sóng và đưa tin về nội dung Thông báo này. Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

b) Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận Thông báo này có trách nhiệm thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 lên Trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

III. Một số nội dung cần lưu ý:

- Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18-1-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia (được đăng tải trên Trang tin điện tử Sở Nội vụ). Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử;

- Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

- Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND ở một cấp;

- Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực hiện theo Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25-6-2015;

Trường hợp phát sinh nội dung cần hướng dẫn, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời liên hệ cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận (Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận; địa chỉ số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại của bộ phận trực tiếp tiếp nhận hồ sơ (Phòng Tổ chức bộ máy): 0259.3820356).