Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngày 23-2, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; tham mưu tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đã kịp thời tham mưu phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung quy hoạch; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp… thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ theo quy định. Đối với công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Với những kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân với thời gian, lộ trình cụ thể; tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt được trong việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, yêu cầu về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới đòi hỏi ngày càng cao đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng. Kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết và tiếp tục sắp xếp, thi tuyển tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Tham mưu và phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự, tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy sau bầu cử; tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và kết nạp đảng viên.