Huyện ủy Ninh Phước: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày 31-7, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo của Đảng.

Toàn cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, ngành Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Phước đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển về lực lượng và ngày càng khẳng định được vai trò trong công tác tham mưu giữa các cấp ủy Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị; tích cực quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác thông tin, truyên truyền bảo đảm kịp thời, đúng định hướng góp phần nâng cao dân trí, phản bác những thông tin sai lệch, giúp đảng viên và quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh, chống lại âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…