Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 23-6, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành đạt 3.853 tỷ đồng, tăng 16,2%. Trong đó, nông nghiệp đạt 1.031 tỷ đồng, đạt 37,4% kế hoạch năm; công nghiệp và xây dựng đạt 1.762 tỷ đồng, tăng 125%; thương mại-dịch vụ đạt 1.059 tỷ đồng, đạt 36,32%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 38,625 tỷ đồng, đạt 52% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được duy trì, an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh, tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Huyện ủy Ninh Phước triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Ninh Phước chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và công tác phòng, chống hạn; tổ chức sản xuất phù hợp, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm. Đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng; lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, hỗ trợ các làng nghề, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển du lịch. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…