Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực thi nhiệm vụ vì sự nghiệp an sinh xã hội

Xác định chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là những chính sách quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước đảm bảo an sinh xã hội. Để triển khai thực hiện tốt, những năm qua, Đảng bộ, lãnh đạo BHXH tỉnh luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, sâu sát với tình hình thực tiễn để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành một cách quyết liệt, có hiệu quả.

Đảng ủy BHXH tỉnh đã thực hiện tốt toàn diện trên tất cả các mặt: giáo dục tư tưởng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đến nay đơn vị có 100% công chức lãnh đạo, viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên; có 50% đảng viên trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng đoàn viên, quần chúng ưu tú, đủ phẩm chất đạo đức và năng lực có nguyện vọng vào Đảng (trong nhiệm kỳ kết nạp được 11 đảng viên; chỉ tiêu đề ra là 6); tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; công tác giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú được thực hiện đúng quy định, thông qua đó, để quản lý, nhận xét đảng viên và làm cơ sở đánh giá, quy hoạch cán bộ. 100% đảng viên và gia đình đảng viên được địa phương công nhận là gia đình văn hóa. Liên tục các năm 2015 đến 2019, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy BHXH tỉnh luôn lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc để tháo gỡ và triển khai thực hiện. Đặc biệt, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là những tiêu cực trong giải quyết chế độ chính sách cho người lao động và nhân dân. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, trách nhiệm cao trong công việc. Liên tục trong nhiều năm BHXH tỉnh luôn là địa phương hoàn thành các chỉ tiêu BHXH Việt Nam và tỉnh giao. 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao (trong đó: tỷ lệ thu bình quân hàng năm vượt 1,33%; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 13,15% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 0,65% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao), BHXH thất nghiệp đạt 10,44% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 0,24%); tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 92,37% (vượt 5,87% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; vượt 3,37% chỉ tiêu UBND tỉnh giao). Công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách quy định, 100% người tham gia được đầy đủ sổ BHXH, thẻ BHYT. Các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã được BHXH tỉnh chú trọng quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận và giải quyết dứt điểm, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định hiện hành. Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại (quản lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHTN), trên cơ sở nguyên tắc đóng - hưởng; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ trực thuộc và các đảng viên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng ngành BHXH tỉnh ngày càng phát triển.