Thuận Bắc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, trong năm 2019, huyện Thuận Bắc bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế và đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa” điện tử và dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”, qua đó, người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch mọi thủ tục được nhanh gọn hơn. Kết quả, trong năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” của huyện đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 1.510 hồ sơ, đạt kết quả 100%. Qua kết quả khảo sát của UBND tỉnh về mức độ hài lòng của người dân qua giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc được người dân đánh giá cao, đạt điểm tối đa (20/20 điểm). Cụ thể, qua kết quả khảo sát hài lòng của tỉnh trên địa bàn huyện không có trường hợp nào người dân không hài lòng về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Cán bộ xã Lợi Hải (Thuận Bắc) giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Ảnh: P.Bình

Về thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa” liên thông, đến nay toàn huyện có 6/6 xã thực hiện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa” hiện đại của UBND huyện đã đi vào hoạt động. Thông qua đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết nhiều hơn; qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện còn thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định; việc công khai được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai tại trụ sở, trên trang tin điện tử của huyện; qua đó giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ tra cứu, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường, nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo đồng thuận tốt trong xã hội.

Trong năm 2020, huyện Thuận Bắc xác định tiếp tục cải cách thể chế, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thẩm định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi, trên cơ sở công khai và minh bạch cho nhân dân biết để theo dõi, giám sát. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện kể từ ngày 1-3-2020. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính, tránh sự chồng chéo, trùng lắp. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thu hồi biên chế giai đoạn 2015-2021 các cơ quan, đơn vị của huyện đảm bảo đúng tỷ lệ 10% theo chủ trương và mục tiêu đề ra. Tập trung nâng cao các chỉ số CCHC và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ, năng lực công tác tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.