Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Ninh Thuận:

Triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Đại diện Hội đồng Quản trị, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), như: Giúp vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, buôn bán nhỏ; hỗ trợ việc làm, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó góp phần thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các địa phương trong tỉnh.

Điều ghi nhận trước tiên, Chi nhánh đã bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở, ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đến nay, cơ bản hoạt động của NHCSXH đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của chương trình TDCSXH. Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn coi việc tăng cường nguồn vốn, nâng cao hiệu quả vốn TDCSXH, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ hàng đầu tại các xã xây dựng NTM. Qua 10 năm, tổng doanh số cho vay tại các xã đạt 2.618 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 79,2% trên tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH, với hơn 59 ngàn lượt khách hàng còn dư nợ, bình quân dư nợ mỗi xã đạt 36,4 tỷ đồng. Đã phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động TDCSXH với hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Đã phối hợp triển khai TDCSXH gắn với các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư; hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm..qua đó nhằm tăng cường tuyên truyền để người dân đều biết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Cán bộ Ngân hàng CSXH giải ngân vốn cho các đối tượng vay tại điểm giao dịch.Ảnh: Văn Thanh

Qua đánh giá chung, trong những năm qua, vốn TDCSXH đã góp phần vào việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM như đối với tiêu chí việc làm, vốn TDCSXH đã giúp cho hơn 90 ngàn lượt lao động, trong đó có 84 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài; về tiêu chí giáo dục và đào tạo, vốn TDCSXH đã giúp gần 7 ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, vốn TDCSXH đã góp phần xây dụng hơn 21 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; tiêu chí nhà ở dân cư, vốn TDCSXH đã hỗ trợ xây dựng gần 1,1 ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo; tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo; thu nhập, vốn TDCSXH đã giúp cho hàng ngàn lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập…

Để góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Chi nhánh đã quan tâm và chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận trong công tác tuyên truyền TDCSXH theo định kỳ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động trong hệ thống NHCSXH tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong và ngoài ngành về hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các địa phương trong xây dựng NTM. Thường xuyên quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về xây dựng NTM và thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đến từng cán bộ nghiệp vụ để tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp đối với hoạt động TDCSXH; phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác chỉ đạo cơ sở thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các chương trình TDCSXH do NHCSXH thực hiện tại địa bàn huyện nghèo, các xã xây dựng NTM để người dân biết và tiếp cận nguồn vốn; nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng vốn vay, trách nhiệm trả nợ tiền vay khi đến hạn.

Trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền trong thực hiện TDCSXH tại địa phương; tham mưu với các cấp, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình TDCSXH; có kế hoạch để giải ngân đối với nguồn vốn thu hồi, tránh để tồn đọng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH. Tiếp tục trình xin nguồn vốn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để giúp các hộ phát triển kinh tế gia đình; tham mưu tập trung nguồn vốn đầu tư cho các xã thực hiện xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt Chi nhánh NHCSXH tỉnh bám sát kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phối hợp với các ngành có liên quan, tích cực tham gia một số giải pháp trong nội dung xây dựng NTM, đặc biệt là nội dung “Giảm nghèo và an sinh xã hội” nhằm tạo được cơ sở, bước đi vững chắc trong việc triển khai xây dựng NTM trong từng giai đoạn, phù hợp với từng vùng, địa bàn và từng địa phương trong tỉnh.