Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư: Gắn kết tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (Ngày hội) ở khu dân cư được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11) hằng năm. Năm nay, theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ngày hội trên địa bàn tỉnh ta diễn ra từ ngày 1-11 và kết thúc vào ngày 18-11.

Ngày hội được tổ chức với mục đích là tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thông qua tổ chức Ngày hội nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Việc tổ chức Ngày hội góp phần tạo khí thế thi đua sổi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương và cộng đồng khu dân cư. Đây cũng là dịp đánh giá và biểu dương kết quả sau 1 năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nội dung của Ngày hội năm nay, tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024 và các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; về thực hiện giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền và động viên nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định và trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên; đồng bào các dân tộc, tôn giáo “Hướng về biển, đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn các tuyến biên phòng, biển... Tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội phải được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh; đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tính thiết thực, tránh hình thức và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng. Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, việc tổ chức Ngày hội được thực hiện quy mô: Tổ chức Ngày hội ở 1 khu dân cư do Ban Công tác Mặt trận chủ trì; tổ chức Ngày hội từ 2 khu dân cư trở lên, do liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp chủ trì; tổ chức Ngày hội trong phạm vi toàn xã do Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

Về phần hội, cần tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao (khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc) tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Ngày hội. Tổ chức các hình thức tọa đàm, trao đổi, phát huy sáng kiến của nhân dân tham gia xây dựng quê hương, đất nước…

Điều đặc biệt quan trọng, qua các hoạt động được tổ chức tại Ngày hội, góp phần tạo không khí phấn khởi, tạo sự đoàn kết gắn bó, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.