Thuận Bắc: Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Ngày 29-8, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm qua, nền Quốc phòng toàn dân của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, luôn được giữ vững, đảm bảo. Huyện đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhận rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Những năm qua, địa phương, tập trung lãnh đạo tốt việc xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng cao. Cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ  được thực hiện đồng bộ và nghiêm túc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương được giữ vững, ổn định.

 

Lãnh đạo huyện Thuận Bắc tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng toàn dân.

Trong thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương…

Dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 12 cá nhân, 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng toàn dân.