Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập và kiểm tra chính trị năm 2019

Ngày 20-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập và kiểm tra các chuyên đề chính trị cho 150 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2019.

Trong thời gian từ ngày 20 đến 22-8-2019, các học viên được học tập các chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang, thực trạng và giải pháp; học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò internet trong việc đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập và kiểm tra chính trị năm 2019.

Qua học tập nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.