Truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) và Pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan CSND; ngày này trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND đã lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, xứng đáng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”.

Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng CSND đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ chiến khu về Hà Nội và cuộc mít tinh lịch sử ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; bảo vệ chính quyền cách mạng mới được thành lập, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho An ninh miền Nam, góp phần vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, cũng như bước vào thời kỳ đổi mới. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CSND đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lòng trung thành của lực lượng CSND thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với hoạt động của lực lượng CSND; kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CSND dũng cảm vượt qua bom đạn bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân là những bằng chứng sinh động về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên chặng đường cách mạng vẻ vang nhưng đầy gian khổ hy sinh, lực lượng CSND luôn tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm mục tiêu chiến đấu của mình, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Là lực lượng vũ trang cách mạng từ nhân dân mà ra, CSND luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng CSND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”.

Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSND luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, thực hiện “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân niềm tin yêu mến phục.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, trước sức ép rất lớn của mặt trái cơ chế thị trường, song cán bộ, chiến sĩ CSND vẫn an tâm tư tưởng, có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác, sẵn sàng xả thân vì bình yên của đất nước, đã có trên 150 đồng chí hy sinh và hơn 800 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công tiêu biểu của lực lượng CSND trong thời kỳ đổi mới là những minh chứng sáng ngời cho bản chất cách mạng của người CSND.

Đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh

Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, lực lượng CSND đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lực lượng CSND đã phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy kỷ luật trong công tác, chiến đấu của lực lượng; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Đồng thời, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng lực lượng chuyên trách, chuyên sâu, giỏi nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật nghiêm; đồng thời xây dựng lực lượng bán chuyên trách, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Có thể nói, mỗi trang sử hào hùng của dân tộc, mỗi biến đổi trọng đại của đất nước trên chặng đường chiến đấu, bảo vệ cũng như xây dựng, phát triển luôn có sự đóng góp của lực lượng CSND. Trong suốt gần 60 năm qua, đối mặt với những khó khăn, gian khổ, phức tạp và hiểm nguy, lực lượng CSND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Trong bối cảnh thế giới và thực tiễn đất nước đang diễn biến phức tạp, trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội xuất hiện những loại tội phạm mới như: tội phạm công nghệ cao, tội phạm tài chính, ngân hàng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; tội phạm tham nhũng... Các loại tội phạm đều có chiều hướng gia tăng với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt… đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Điều này đòi hỏi lực lượng CSND không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời có chiến lược lâu dài đầu tư xây dựng, phát triển lực lượng, phương tiện, biện pháp nâng cao khả năng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.