Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình

Với thông điệp “Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”, chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) và Ngày Gia đình (GĐ) Việt Nam năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của GĐ, cộng đồng trong PCBLGĐ, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi BLGĐ.

Qua đó, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của GĐ Việt Nam, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng để GĐ là nền tảng, là tiền đề giáo dục nhân cách con người, xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Cùng với cả nước, trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác PCBLGĐ, từng bước đưa Luật PCBLGĐ vào cuộc sống. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch số 2455/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động PCBLGĐ đến năm 2020; Kế hoạch số 4541/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ và Đề án 279 về phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong GĐ và hỗ trợ xây dựng GĐ hạnh phúc, bền vững đến năm 2020… đã được các ngành, các cấp phối hợp thực hiện và đạt được với mục tiêu, chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng GĐ văn hóa ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCBLGĐ ở các cấp, các ngành nhằm hạn chế thấp nhất BLGĐ trong GĐ tại các địa phương và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề có liên quan đến công tác GĐ, giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ. Công tác giáo dục và vận động mọi GĐ tự nguyện, tự giác tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, các câu lạc bộ GĐ phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy văn hóa GĐ và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giáo dục, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của GĐ Việt Nam gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của GĐ trong xã hội phát triển… Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng thực hiện nhiều mô hình PCBLGĐ, góp phần xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hạn chế tệ nạn xã hội và hiện tượng vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Từ các hoạt động trên, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương GĐ tiêu biểu về sản xuất kinh doanh giỏi, GĐ hoà thuận, hạnh phúc, dòng họ không có tội phạm, GĐ nuôi con khoẻ, dạy con ngoan… góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa đô thị, nông thôn, đã hình thành được những nếp sống văn hóa tốt đẹp, thấm đậm tình làng nghĩa xóm, quan hệ GĐ có nhiều tiến bộ.

Việc tổ chức Ngày GĐ Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ hằng năm đã góp phần tích cực trong việc triển khai công tác GĐ và PCBLGĐ thời gian qua. Đến nay, hầu hết các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật; có trên 50% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về GĐ và PCBLGĐ. Hằng năm, trung bình giảm từ 10-15% hộ GĐ có bạo lực giữa vợ và chồng; giảm 15% (khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn giảm 10%) người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định; các vụ BLGĐ giảm dần (năm 2016 có 174 vụ BLGĐ; năm 2017 có 122 vụ BLGĐ; năm 2018 có 112 vụ BLGĐ) và nhiều vụ xích mích nhỏ được hòa giải tại cơ sở; có 50% cha, mẹ có trẻ em dưới 6 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái; 65% hộ GĐ dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần; 55% hộ GĐ thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi; hằng năm, trung bình giảm từ 10-15% hộ GĐ có bạo lực với trẻ em; trung bình giảm từ 10-15% hộ GĐ có bạo lực với người cao tuổi. Đến cuối năm 2018 có 90% (khu vực khó khăn có 70% và đặc biệt khó khăn có 75% trở lên) hộ GĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 80% hộ GĐ nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và phúc lợi xã hội. 65/65 xã, phường, thị trấn đã triển khai thí điểm mô hình liên quan tới xây dựng GĐ hạnh phúc, phát triển bền vững.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác GĐ, PCBLGĐ; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020; xử lý nghiêm và kịp thời đối với những người có hành vi BLGĐ; lồng ghép công tác PCBLGĐ, bình đẳng giới, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, GĐ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng GĐ và PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh. Duy trì và nhân rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động mô hình can thiệp phòng, chống BLGĐ. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cá nhân, GĐ có hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ và kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân, GĐ, dòng họ, cộng đồng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác GĐ và PCBLGĐ.

Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông về GĐ và PCBLGĐ từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-6-2019. Hoạt động trọng tâm được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh và trong mỗi GĐ với chủ đề: “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương” vào khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ, ngày 28-6. Các hoạt động nhân Ngày GĐ Việt Nam: Thi trò chơi vận động thể thao; thi ẩm thực chủ đề: “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương”; tuyên dương hộ GĐ văn hóa tiêu biểu, mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác PCBLGĐ.