Triển khai Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(NTO) Ngày 23-10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3609/VPUB-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố về triển khai Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 9-10-2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.

Thời gian thực hiện ở mỗi dự án tối đa là 3 năm. Đối tượng được tham gia dự án là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...; các hộ này phải thực hiện đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Dự án tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản (hệ thống thủy lợi nhỏ, đường giao thông…); mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27-11-2017.