Mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và có hiệu lực kể từ ngày 8-10-2017.

Theo đó, quy định áp dụng cho việc bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước tại các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng di cư tự do đến đời sống quá khó khăn và khu rừng đặc dụng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: di chuyển người và tài sản, khai hoang, nhà ở, lương thực. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Hỗ trợ khai hoang đất sản xuất, trong đó khai hoang đồng ruộng 15 triệu đồng/ha, khai hoang tạo nương rẫy cố định 8 triệu đồng/ha. Hỗ trợ hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn đến vùng dự án, trong đó hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cho hộ gia đình di chuyển nội vùng dự án, 23 triệu đồng/hộ cho hộ gia đình di chuyển trong tỉnh; trường hợp hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do thiên tai được hỗ trợ thêm 12 tháng lương thực theo mức tương đương 30 kg gạo/người/tháng. Hộ di cư tự do được bố trí vào vùng quy hoạch mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ và các chính sách hỗ trợ khác được thực hiện theo quy định của Chính phủ.