UBND tỉnh phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn tỉnh

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân lao động trong toàn tỉnh năm 2017 và 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tất cả cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, sở, ngành, huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các doanh nghiệp và nhân dân lao động trên địa bàn tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đây là nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, thường xuyên đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương; nội dung các sáng kiến, giải pháp phải đáp ứng đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ; kết quả phong trào thi đua phải đem lại lợi ích thiết thực; góp phần sáng tạo ra cái mới có đặc tính tốt hơn; làm tăng chất lượng, sản lượng và giá trị cho các sản phẩm được sản xuất ra qua quá trình lao động; giảm chi phí lao động, chi phí quản lý và tăng năng suất lao động.