Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1502/UBND-KTH chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống cháy rừng (PCCR) trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng (nếu chưa xây dựng) và tổ chức có hiệu quả phương án PCCR năm 2014 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các lực lượng liên ngành Công an, Quân đội thực hiện quy chế trong công tác bảo vệ, PCCR. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm cháy rừng của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, sớm phát hiện điểm cháy rừng; báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng-Cục Kiểm lâm để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác PCCR; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc bảo vệ rừng, PCCR; tổ chức tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia PCCR ở các cộng đồng dân cư (nơi có rừng). Đồng thời tăng cường các hoạt động quản lý canh tác nương rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCR; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCR để đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

Các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để PCCR.