Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2013 - 2020

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban chỉ đạo 896 vừa ký ban hành Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 18/3/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Kế hoạch nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xác định các hoạt động cụ thể, thời gian hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án.

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng Luật Hộ tịch và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 tháng 5/2014 và kỳ họp thứ 8 tháng 10/2014.

Bộ Công an chủ trì xây dựng Dự án Luật Căn cước công dân; Dự thảo Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân; Dự thảo Nghị định sửa đổi về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự thảo Nghị định về cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân...

Đề án nhằm đổi mới căn bản tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư,
đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh minh hoạ: NK

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ tháng 4/2014 đến quý III/2015, Bộ Công an sẽ chủ trì thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, UBND các cấp, các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện từ tháng 6/2015 đến quý I/2016.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì nghiên cứu lựa chọn Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 10/2015 sẽ thành lập Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở các địa phương.

Theo kế hoạch, từ năm 2016 -2020, cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1/1/2016.

Từ năm 2016, cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016 vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác lập thông tin về công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.

Từ 1/1/2016, các Bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện khai thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân nhằm giảm thiểu giấy tờ công dân phải xuất trình/nộp bản sao/nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cũng từ ngày 1/1/2016, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện một cửa hiện đại để khai thác, sử dụng thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính…

Cũng theo Kế hoạch, trong suốt quá trình triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên đối với các hoạt động sử dung kinh phí chi thường xuyên; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí ngân sách đầu tư phát triển thực hiện từ Ngân sách nước và huy động các nguồn tài chính cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia…

Theo Quyết định số 896/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt ngày 8/6/2013, Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 nhằm đổi mới căn bản tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Trong giai đoạn 2013 - 2014, việc triển khai đề án tập trung vào hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân; xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư…; đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật CSDL quốc gia về dân cư trong phạm vi toàn quốc; từ năm 2016, tổ chức triển khai nhập thông tin cá nhân vào CSDL quốc gia về dân cư.

Giai đoạn 2015 - 2020, việc cấp số định danh cá nhân cho công dân sẽ được triển khai theo lộ trình do Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ngoại giao thực hiện. Đồng thời, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư.
Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam