UBND tỉnh: Tăng cường các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Tiếp nhận Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 20-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có Công văn 1495/UBND-KTH chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

(NTO)  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Nhà nước và Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật hoang dã, nguy cấp (CITES); thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã; tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm quy định về săn, bắt, mua bán , vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ xuất khẩu, nhập khẩu các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất trái pháp luật và các quy định của CITES.