Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2013

(NTO) Ngày 9-1, tại xã Phước Thái, Ninh Phước Hội đồng chức sắc (HĐCS) Chăm Bàlamôn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Mới thành lập và đi vào hoạt động tháng 5-2012, nhưng các thành viên HĐCS Chăm Bàlamôn đều có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành nhiệm vụ. Hội đã xây dựng về mặt tổ chức, củng cố phong tục, thống nhất các hoạt động ngày lễ cho 3 khu vực đền tháp trong các lễ nghi phong tục; quy chế sinh hoạt của HĐCS…

Hội nghị Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh

Để phục vụ tốt hơn cho đồng bào Chăm Bàlamôn trong tỉnh, trong năm 2013 HĐCS Chăm Bàlamôn tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước đến đồng bào; xây dựng mô hình họ tộc tự quản trong 24 khu phố; quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy văn hoá, phong tục truyền thống của người Chăm Bàla môn, từng bước xoá bỏ các hủ tục mê tín; vận động đơn vị, các nhân, ủng hộ gây quỹ của Hội.