Phan Rang – Tháp Chàm: Cộng đồng người Hoa chung sức vì sự phát triển của thành phố

(NTO) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có dân số trên 163.120 người, trong đó người Hoa có 121 hộ, với 586 nhân khẩu, sống tập trung ở một số phường nội thành như: Kinh Dinh, Mỹ Hương, Bảo An…

Đồng bào người Hoa vốn có kinh nghiệm và tiềm năng, cần cù chịu khó, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chủ động đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực thương mại-dịch vụ; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp,... Mặc dù tỷ lệ người Hoa trên địa bàn thành phố chỉ chiếm tỷ lệ thấp nhưng những doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, cửa hàng, cửa hiệu tiêu biểu trên các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có quy mô lớn đều có người Hoa là chủ hiệu... đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách của thành phố. Đồng bào người Hoa hầu hết đều có việc làm ổn định, không còn hộ nghèo.

 
Gia đình anh Phương Bảo Trung (phường Bảo An, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm)
phát triển kinh doanh chung sức vì sự phát triển thành phố. Ảnh: Văn Miên

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố, đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng người Hoa khá ổn định, người Hoa luôn đoàn kết gắn bó, tin tưởng và chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; một số người Hoa tiêu biểu tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội của địa phương và là quần chúng ưu tú, được bồi dưỡng, giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng. Số đảng viên là người Hoa chiếm tỷ lệ 0,3% trong tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, cộng đồng người Hoa luôn tích cực hòa nhập vào xu hướng phát triển phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nét đẹp truyền thống văn hoá của cộng đồng người Hoa luôn được khơi dậy trong các dịp lễ hội . Trong hoạt động tín ngưỡng, cộng đồng người Hoa chủ yếu là thờ cúng tổ tiên; bà con bỏ dần những yếu tố mê tín dị đoan, những tập tục lạc hậu. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội tại địa phương bà con đều tham gia đóng góp tích cực.

Trong những năm qua, quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về “Công tác dân tộc”, thành phố đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc được hưởng các quyền lợi theo pháp luật quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Thông qua đó đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng người Hoa với các dân tộc khác trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Do vậy người Hoa ngày càng an tâm, tin tưởng phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của đất nước, tích cực tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ngày càng gắn bó, hoà hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.