Giải đáp pháp luật

Hỏi: Ông Nguyễn Văn Lý, Sở Xây dựng và một số cán bộ, công chức huyện Thuận Nam hỏi: Cá nhân trong năm được cơ quan cử đi học có được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến không?

Trả lời: Theo qui định tại điểm a, khoản 2, mục I, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng thì:

Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Các trường hợp đi đào tạo từ 1 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

Theo quy định trên thì cá nhân trong năm được cơ quan cử đi học được xét danh hiệu Lao động tiên tiến nếu có giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo có kết quả đạt loại khá trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan phân công và chấp hành tốt quy định của nhà trường, quy định của cơ quan nơi cá nhân công tác thì được xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.