Bạn đọc hỏi - Ngành thuế trả lời

(NTO) Một bạn đọc ở Tp. Phan Rang- Tháp Chàm hỏi, chúng tôi hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, theo Nghị định 51 thì sau khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng thì phải xuất hoá đơn thanh toán công trình đó. Nhưng chủ đầu tư thường là các đơn vị hành chính sự nghiệp nên thủ tục giấy tờ thường rất phức tạp, nên khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng rồi vẫn chưa chuyển trả tiền cho đơn vị thi công, và chúng tôi đã xuất hoá đơn nhưng lại chưa nhận được tiền nên không có tiền đóng thuế, vậy chúng tôi có được gia hạn thời gian đóng thuế không? Nếu được phải làm thủ tục gì?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1.d, khoản 2.c, khoản 3, Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, ... Trường hợp công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế, thì thuộc diện được gia hạn nộp thuế. Thời gian được gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Trường hợp thi công các công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thì phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định và không thuộc diện được gia hạn nộp thuế.

Về thủ tục gia hạn nộp thuế đối với trường hợp nêu tại điểm d, khoản 1 Điều này phải có:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 02/NOPT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC. Trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn, thời hạn đề nghị gia hạn, kế hoạch và cam kết việc nộp số tiền thuế, tiền phạt;

- Bản chụp có xác nhận của người nộp thuế các văn bản: Hợp đồng kinh tế ký với chủ đầu tư, biên bản nghiệm thu, bàn giao (nếu có);

Văn bản xác nhận của chủ đầu tư, trong đó thể hiện: Tổng vốn đầu tư, số tiền nợ của chủ đầu tư, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn đã được bố trí trong dự toán chi Ngân sách nhà nước.