Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Chiến lược đề ra một trong những quan điểm phát triển là đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả của cả hệ thống thống kê.

Đó còn là thực hiện đồng bộ hóa, chuẩn hóa, quy trình hóa và tin học hóa tất cả các quá trình, các khâu: thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo; truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê

Một trong những mục tiêu Chiến lược là nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê theo các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với thống kê nước ta từ 61 điểm (thang điểm 100) năm 2010 lên 70 điểm vào năm 2015; 80 điểm vào năm 2020 và đạt 95 điểm vào năm 2030.

Bên cạnh đó, nâng mức độ độ hiện Hệ thống tài khoản quốc gia của thống kê nước ta theo Khung đánh giá của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc từ mức 2/6 năm 2008 lên mức 3/6 năm 2015; 4/6 năm 2020 và phấn đấu đạt mức 6/6 vào năm 2030.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam bao gồm nhiều nội dung, trong đó, giai đoạn 2012 -2020 sẽ xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và Trung tâm dữ liệu thống kê quốc gia tại Tổng cục Thống kê.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê từ Trung ương tới cơ sở theo hướng củng cố và phát huy vai trò hạt nhân của Hệ thống thống kê tập trung; tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực của thống kê Bộ, ngành ở Trung ương, thống kê Sở, ngành ở địa phương.

Nguồn www.chinhphu.vn