Quy định mới về thành lập các trường cao đẳng, trung cấp nghề

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Trong đó, có sự điều chỉnh về vốn pháp định thành lập trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

Theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 hiện đang được áp dụng, vốn pháp định thành lập trường cao đẳng nghề là 20 tỷ đồng, với trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng.

Thông tư mới vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Cụ thể, nguồn vốn thành lập trường cao đẳng nghề tối thiểu phải là 30 tỷ đồng, với trường trung cấp nghề là 15 tỷ đồng, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

Bên cạnh đó, các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề phải có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”.

Đối với trường cao đẳng nghề, diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Trường trung cấp nghề phải có diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Những trường này cần có phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định.

Cụ thể, diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4- 6 m2/chỗ thực hành.

Ngoài ra, trường cần có xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, phòng học chuyên môn, thư viện, phòng y tế… đáp ứng đúng yêu cầu.

Quy mô đào tạo của trường cao đẳng nghề công lập tối thiểu là 700 học viên

Theo Thông tư, trường cao đẳng nghề công lập phải có quy mô đào tạo tối thiểu là 700 học sinh, sinh viên; đối với trường cao đẳng nghề tư thục, quy mô đào tạo tối thiểu là 200 học sinh, sinh viên. Số nghề đào tạo trình độ cao đẳng tối thiểu là 3 nghề.

Về đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý trường cao đẳng nghề, phải đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề. Trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giảng viên, giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên/1 giảng viên, giáo viên.

Đồng thời, trường phải có ít nhất 15% giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ thạc sỹ trở lên; có tỷ lệ giảng viên, giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề công lập; tỷ lệ này ở trường cao đẳng nghề tư thục là 50%.

Thông tư được áp dụng từ ngày 4/11/2011.

Nguồn www.chinhphu.vn